Fizetési meghagyásos eljárás

A fizetési meghagyásos eljárás kizárólag lejárt pénzkövetelések, gyors és hatékony behajtására szolgáló, egyszerűsített, közjegyzői nemperes eljárás. A fizetési meghagyásos eljárás lefolytatására az ország összes közjegyzője általános illetékességgel rendelkezik.

Ha lejárt követelése van, melynek összege a 3.000.000 Forintot nem haladja meg, és a kötelezett belföldi lakóhelyéről, tartózkodási helyéről is tudomással bír, úgy követelését kizárólag fizetési meghagyás útján, közjegyző előtt érvényesítheti.

A 3.000.000 Forintot meghaladó lejárt pénzkövetelés esetén a követelés bíróság előtt, polgári peres eljárásban, vagy közjegyző előtt, fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíthető, de a 30.000.000 Forintot meghaladó pénz követelése fizetési meghagyás útján nem lehetséges.

Munkaviszonyból származó lejárt pénzkövetelés iránti igény fizetési meghagyás útján csak akkor érvényesíthető, ha az ügy tárgya nem a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.

A jogerős fizetési meghagyás ugyanolyan hatállyal bír, mint egy jogerős bírósági ítélet. Ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, a követelés azonnal végrehajthatóvá válik.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Fizetési meghagyás nyomtatvány

A kérelmet elektronikus úton, papír alapú nyomtatványon, valamint szóban lehet benyújtani. Jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek és társasházak bármelyik közjegyzőnél papíralapon előterjeszthetik a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon. A cégek és más jogi személyek, továbbá, ha jogi képviselővel jár el a jogosult, a kérelmét kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara erre szolgáló felületen kell benyújtani. Az elektronikusan kitöltött űrlapot minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

MOKK fizetési meghagyás

Ha a közjegyző mindent rendben talál, a papíralapon előterjesztett kérelem alapján 15 naptári napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. Ha a kötelezett nem vitatja a követelést, illetve nem veszi át azt, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, végrehajthatóvá válik, és akár néhány héten belül a pénzéhez juthat a kérelmező. Ha viszont a kötelezett vitatja a fizetési meghagyásban foglalt követelést, akkor perré alakul az eljárás. Ebben az esetben a jogosultnak be kell nyújtania a bírósághoz az ügyre vonatkozó bizonyítékokat, valamint meg kell fizetnie a peres eljárás illetékét.

A fizetési meghagyásos eljárásért a MOKK részére eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díj mértéke a pénzkövetelési eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értékének 3 %-a, de legalább 8.000 forint, illetve annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint. Az eljárási díjat a jogosult az eljárás megindításakor köteles megfizetni.

A jogerős fizetési meghagyás alapján a jogosult kérheti a közjegyzőtől a végrehajtás elrendelését. A végrehajtási kérelmet csak annál a közjegyzőnél lehet előterjeszteni, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Fizetési meghagyás ügyvéd által

A jogi képviselővel eljáró fél, a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és az egyéni cég kizárólag elektronikusan – minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával – nyújthat be beadványokat. Ha nincs elektronikus aláírás, ilyennel rendelkező jogi képviselőt kell meghatalmazni az eljárásra.

A fizetési meghagyásos eljárást az ügyvéd a közjegyzői kamara által működtetett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott kérelemmel kezdeményezi. Az eljárás megindítása előtt fontos tisztában lenni a követelés bizonyíthatóságával.

A fizetési meghagyásos eljárás sikeressége érdekében a követelés behajtásához jogszabályokban meghatározott adatokkal rendelkezni kell. Ha a jogosult ezekkel nem rendelkezik, az illetékes hatóságtól ezek az adatok általában beszerezhetők, a hatóság előtt meghatalmazással ügyvéd is jogosult eljárni az adatszolgáltatás érdekében.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/