Mit jelent a haszonélvezeti jog?

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló ingatlant birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A haszonélvezeti jog akkor is fennmarad, ha más lesz az ingatlan tulajdonosa. A haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, polgári peres eljárás, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, közös tulajdon megszüntetése, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanácsadás, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, polgári peres eljárás, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, közös tulajdon megszüntetése, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd

A haszonélvezet keletkezése

Szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba vétellel keletkezik az adott ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jog. Ha az ingatlanon jogszabálynál, bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva keletkezik haszonélvezet, a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

A haszonélvezeti jog gyakorlása

A haszonélvező viseli az ingatlan fenntartásával járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek az ingatlan használatával kapcsolatosak, és köteles viselni az ingatlan közterheit. A haszonélvező haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, de annak gyakorlását átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor lehet átengedni, ha a tulajdonos azonos feltételek mellett az ingatlan használatára nem tart igényt.

A haszonélvező az ingatlant fenyegető veszélyről, a beállott kárról köteles a tulajdonost értesíteni. A haszonélvező köteles értesíteni a tulajdonost, ha a haszonélvezet gyakorlásában valaki akadályozza. A haszonélvező köteles tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárítására, netán a kár következményeinek megszüntetésére az intézkedéseket megtegye. A haszonélvezet gyakorlását a tulajdonos jogosult ellenőrizni. Ha a haszonélvező az ingatlant rendeltetésének meg nem felelő módon használja, rongálja, az ingatlannak a haszonélvezet megszűntével való visszaadását veszélyezteti a tulajdonos biztosítékot követelhet. A bíróság a haszonélvezeti jog gyakorlását a biztosíték adásáig felfüggesztheti. A tulajdonost ezek a jogok azzal szemben is megilletik, akinek a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlását átengedte.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, polgári peres eljárás, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, közös tulajdon megszüntetése, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, polgári peres eljárás, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, közös tulajdon megszüntetése, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd

A haszonélvezet megszűnése

A haszonélvező köteles az ingatlant visszabocsátani a tulajdonos birtokába a haszonélvezet megszűntével. A haszonélvező felelős az ingatlanban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a haszonélvező nem köteles megtéríteni. A haszonélvezet keletkezésekor a haszonélvező a meglevő elhasználható dolgokkal, gazdasági felszereléssel és állatállománnyal a rendes gazdálkodás által indokolt mértékben rendelkezhet és a haszonélvezet megszűnésekor köteles ezeket pótolni vagy értéküket megtéríteni. Csak a haszonélvező hozzájárulásával lehet szerződéssel megszüntetni vagy a haszonélvező hátrányára megváltoztatni a haszonélvezettel terhelt jogot.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, vagy az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni és fel kell tüntetni a haszonélvezeti jog időtartamát. Több jogosult javára egyidejűleg is be lehet jegyezni haszonélvezeti jogot, de fel kell tüntetni, hogy ez, a jogosultakat közösen vagy egymást követő sorrendben illeti-e meg.

Ügyvédre van szüksége?
/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, polgári peres eljárás, fizetési meghagyás, végrendelet, adásvételi szerződés, közös tulajdon megszüntetése, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd