Haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog egy vagyoni értékű jog, ami az ingatlant vagy ingóságot terheli. A haszonélvezeti jog értéke kiemelt, egy nagyon erős jogtípus, de nem egyenlő a tulajdonjoggal. Ahhoz, hogy a tulajdonjogot és a haszonélvezeti jogot megkülönböztessük ismernünk kell a tulajdonos jogait. A tulajdonos jogai: birtoklás, használat (lakhat a házában), hasznosítás (ültethet a kertjében), hasznok szedése (eladhatja a kertben termett gyümölcsöket), rendelkezés joga (eladhatja az ingatlant, és megterhelheti pl. zálogjoggal). A haszonélvező jogkörébe az első négy jog tartozik bele, ezekkel teljeskörűen élhet a tulajdonos helyett, vagyis birtokolhatja más tulajdonát, használhatja azt és beszedheti a hasznait, viszont nem rendelkezhet vele. A haszonélvező nem adhatja el az ingatlant, nem terhelheti meg kölcsönnel azt.

A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. A haszonélvezeti jog létrejöhet szerződéssel és szerződés nélkül. A szerződés nélkül létrejött haszonélvezeti jog leggyakoribb esete az özvegyi haszonélvezeti jog. A haszonélvezeti jog ingyenesen, illetve ellenérték fejében is létrejöhet szerződés alapján, ingatlan esetén pedig be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba még akkor is, ha öröklési jog útján keletkezett. Vonatkozhat az egész ingatlanra, de akár bizonyos hányadára is.

A természetes személyt megillető haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult haláláig állhat fenn. Jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott időre, de legfeljebb ötven évre engedhető meg. A határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog ötven évig áll fenn.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, fizetési meghagyás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, polgári peres eljárás, végrendelet, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, fizetési meghagyás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, polgári peres eljárás, végrendelet, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd

Holtig tartó haszonélvezeti jog

Jogszabály által létrejött haszonélvezeti jogról beszélünk például az özvegyi jog kapcsán, amikor az egyik házastárs elhalálozik, a másikat pedig holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg a közösen lakott ingatlanon, illetve az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. A holtig tartó haszonélvezeti jog törlése egyoldalú nyilatkozattal történik, amelyhez egy ügyvéd által ellenjegyzett okirat szükséges.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Haszonélvezeti jog átruházása

A haszonélvező nem ruházhatja át a haszonélvezeti jogot, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát átengedheti. A haszonélvező szabadon dönthet, hogy maga helyett valaki más lakjon az ingatlanban, ha ezért nem kér cserébe semmit. A haszonélvező a birtoklás és a hasznok szedésének jogát ellenérték fejében csak akkor engedheti át, ha a tulajdonos az azonos feltételek melletti hasznosításra nem tart igényt.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, fizetési meghagyás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, polgári peres eljárás, végrendelet, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, fizetési meghagyás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, polgári peres eljárás, végrendelet, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd

Haszonélvezeti jog eladása

Mivel a haszonélvezet személyhez kötött jog, átadni, eladni nem lehet, csak a jog gyakorlása engedhető át. Amennyiben a tulajdonos hozzájárul, a haszonélvező lemondhat haszonélvezeti jogáról egy másik személy javára, így új haszonélvezetet kell bejegyezni.

A haszonélvezettel terhelt ingatlan csak a haszonélvező - szerződésbe foglalt - hozzájárulásával, közös megegyezéssel értékesíthető, amennyiben a haszonélvezeti jogot alapító szerződés alapján, vagy a szerződés nélkül létrejött haszonélvezeti jog alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték az elidegenítési és terhelési tilalmat. Ilyen bejegyzés hiányában az ingatlan a haszonélvező hozzájárulása nélkül értékesíthető, azzal, hogy élete végéig használhatja az ingatlant, lakhat abban. A haszonélvező ellenérték fejében szokott lemondani jogáról.

Előfordulhat, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdoni lapjának lekérésekor derül ki, hogy az ingatlanon haszonélvezet van bejegyezve. Így is meg lehet vásárolni az ingatlant, de a birtokbavétel körülményes, hiszen a jogosult a haszonélvezet időtartama alatt használhatja az ingatlant. A jogosult lemondhat a haszonélvezetről, ingyenesen és visszterhesen egyaránt. Ha a haszonélvező ellenérték fejében mond le haszonélvezeti jogáról, a haszonélvezeti jog megváltásáról beszélünk.

Ügyvédre van szüksége?

/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/

Haszonélvező

Ha a haszonélvező felhagy jogainak gyakorlásával, például elköltözik a lakásból, azzal még nem szűnik meg a haszonélvezeti jog, viszont a tulajdonos jogosult lesz a dolgot a haszonélvező helyett használni, hiszen az övé. A tulajdonosnak és a haszonélvezőnek meg kell egyeznie a költségek viseléséről. Általában a felújítási, korszerűsítési, biztosítási költségek a tulajdonost terhelik. A használathoz kötődő költségeket a haszonélvező téríti meg, mint például a víz- és csatornadíjat, a gáz- és villanyszámlát, vagy a szemétdíjat. Ezenkívül érdemes megállapodni például a bankköltségek, illetve a közös költség fizetéséről is.

Ügyvédre van szüksége?
/Budapest, 16. kerület – Dr. Nagy T. Viktória ügyvéd/
haszonélvezeti jog, ingatlanjogi tanácsadás, fizetési meghagyás, jogi tanács, követelésbehajtás, fizetési felszólítás, jogi képviselet, közös tulajdon megszüntetése, polgári peres eljárás, végrendelet, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés - 16. kerületi ügyvéd